Κυκλική Οικονομία στην Πράξη

Η κυκλική οικονομία αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών και των απειλών στην αγορά εργασίας. Οι πολιτικές κυκλικής οικονομίας αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης. Προχωρώντας προς μια πιο κυκλική οικονομία, το ΑΕΠ στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί σχεδόν κατά 0,5% έως το 2030. Σύμφωνα με την έκθεση Cambridge Econometrics, Trinomics και ICF (2018), η καθαρή αύξηση των εκτιμώμενων επαγγελμάτων θα είναι περίπου 700.000.

Τα επόμενα χρόνια, οι κλάδοι που παράγουν και επεξεργάζονται πρώτες ύλες θα μειωθούν σε μέγεθος, ενώ οι τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και της επισκευής θα γνωρίσουν πρόσθετη ανάπτυξη.

Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί μια βιώσιμη κυκλική οικονομία, η ποιότητα αυτής της εργασίας είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχία της, βελτιώνοντας αυτή την ποιότητα βελτιώνοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας.

Το αρχείο του έργου

Scroll hacia arriba
Facebook
Twitter
YouTube